beleggen banner

Duurzaamheidsinformatie SFDR en Taxonomie

Duurzaamheidsinformatie SFDR en Taxonomie

De Europese Unie stelde regels op over hoe wij moeten informeren over de duurzaamheid van onze beleggingen. De regels geven een verdere invulling aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en de Overeenkomst van de klimaattop in Parijs van 2015. De regels staan onder meer in 2 verordeningen:

 1. Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
  In de SFDR staat dat wij transparant moeten zijn over hoe wij duurzaamheidsrisico’s en -kansen opnemen in ons beleggingsbeleid en beleggingsbeslissingen.

 2. Taxonomy Regulation (TR)
  In de TR staat dat wij transparant moeten zijn over hoe duurzaam wij als organisatie zijn. De Europese Unie stelde hiervoor criteria op, een uniform EU-breed classificatiesysteem. Investeerders en bedrijven kunnen met dit classificatiesysteem beoordelen of bepaalde economische activiteiten inderdaad duurzaam zijn.

Avéro Achmea is een merk van Achmea. Achmea biedt via haar verzekeringsbedrijven waaronder Achmea Pensioen & Levensverzekeringen N.V. onder de merknaam Avéro Achmea verzekeringen aan. Ook voor Achmea Pensioen- & Levensverzekeringen N.V. gelden de regels van de SFDR en Taxonomie Verordening.

Wat betekenen de regels voor beleggingen van Achmea Pensioen & Levensverzekeringen (AP&L)?

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

In de SFDR zijn de volgende onderwerpen belangrijk voor de beleggingen van AP&L:

 1. Wij moeten duidelijk zijn over hoe wij duurzaamheidsrisico’s meenemen in de beslissingen over hoe wij beleggen (artikel 3)

  In artikel 3 van de SFDR staat dat wij transparant moeten zijn over of en hoe wij duurzaamheidsrisico’s meenemen in onze beleggingsbeslissingsprocedures. Duurzaamheidsrisico’s zijn gebeurtenissen of omstandigheden op ecologisch, sociaal of governance gebied. Deze risico’s kunnen een negatief effect op de waarde van een belegging hebben. Wij houden hier rekening mee door deze duurzaamheidsrisico’s te signaleren, te vermijden en door beleid waarin staat wat we doen als we te maken krijgen met een duurzaamheidsrisico. 

  Lees hier meer over de duurzaamheidsrisico’s.

 2. Wij moeten duidelijk zijn over de ongunstige effecten op de duurzaamheid van onze beleggingen (artikel 4) 

  We leggen verantwoording af over de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheid (artikel 4 van de SFDR). Wij doen dit in de ‘Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren’. Wij doen dit op basis van de volgende 5 onderwerpen:

  A. Samenvatting 
  B. Beschrijving van de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren
  C. Beschrijving van het beleid voor de vaststelling en prioritering van de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren
  D. Engagementbeleid (rol van betrokken belegger)
  E. Verwijzingen naar internationale normen

Lees meer over wat de verschillende onderwerpen inhouden

A. Samenvatting

We vinden maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) belangrijk. We geven hier in onze beleggingsportefeuilles invulling aan. We proberen de belangrijkste ongunstige effecten van onze beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren te beperken. Ongunstige effecten kunnen op verschillende gebieden voorkomen. Denk hierbij aan ongunstige effecten op milieu-, sociale en werknemersaangelegenheden, mensenrechten, corruptie en omkoping.


Wilt u meer lezen over de ongunstige effecten op onze beleggingen? Klik hier voor de 'Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren'.


B. Beschrijving van de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren

We beschrijven hoe wij ongunstige effecten meenemen in onze beleggingsbeslissingen. En we geven aan wat wij doen om het effect te beperken. Deze acties bestaan uit de volgende ESG-beleidsinstrumenten: uitsluiten, ESG-integratie, normatieve en thematische engagement en stemmen.


Wilt u meer lezen over de ongunstige effecten op onze beleggingen? Klik hier voor de 'Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren'.


C. Beschrijving van het beleid voor de vaststelling en prioritering van de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren

Wij hebben beleid om de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren vast te stellen, te analyseren en te prioriteren. Het doel hiervan is om de belangrijkste ongunstige effecten te voorkomen en te verminderen. Maar ook om verantwoording af te leggen over hoe wij omgaan met de effecten die we tegenkomen. Achmea IM onderzoekt namens AP&L periodiek de AP&L- beleggingsportefeuilles. Zij controleren of de ondernemingen, waarin wij beleggen, zich houden aan internationale normen. Dit betekent dat zij kijken of deze ondernemingen geen mensenrechten, arbeidsnormen, milieunormen en anti-corruptieregels schenden.

Wilt u meer lezen over de ongunstige effecten op onze beleggingen? Klik hier voor de 'Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren'.

D. Engagementbeleid (rol van betrokken belegger)

In het Achmea MVB-beleid staat hoe Achmea en dus ook AP&L vormgeeft aan de rol van “betrokken belegger”. Namens AP&L gaat Achmea IM in gesprek met ondernemingen waarin wij beleggen. Wij maken daarnaast gebruik van onze aandeelhoudersrechten om langetermijnwaardecreatie te bevorderen bij de ondernemingen waarin wij beleggen. Wij besteden daarbij aandacht aan de strategie, duurzaamheid en corporate governance van ondernemingen.


Wilt u meer lezen over de ongunstige effecten op onze beleggingen? Klik hier voor de 'Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren'.

E. Verwijzingen naar internationale normen

Wij zijn het eens met verschillende internationale initiatieven zoals de Principles for Responsible Investment. Wij gebruiken ook de internationale kaders van het UN Global Compact, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights.

De internationale uitgangspunten van UN Global Compact vormen 1 van de normenkaders voor AP&L.

Wilt u meer lezen over de ongunstige effecten op onze beleggingen? Klik hier voor de 'Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren'.
3. Wij moeten duidelijk zijn over de integratie van duurzaamheidsrisico’s in ons beloningsbeleid (artikel 5) 
Wij vinden het nemen van onverantwoorde risico’s die duurzaamheid raken ongewenst. Wij houden daar rekening mee in ons beloningsbeleid. Hieronder valt ook de variabele beloningsstructuur van Achmea. Voor AP&L is het beloningsbeleid van Achmea van toepassing. U leest hier meer over op Achmea.nl.

Taxonomy Regulation (TR)

In de TR staan 6 doelstellingen op het gebied van klimaat en milieu:
1. de bestrijding van klimaatverandering (klimaatmitigatie);
2. de aanpassing aan klimaatverandering (klimaatadaptatie);
3. het duurzaam gebruik en de bescherming van hydrologische en marine hulpbronnen (water);
4. de overgang naar een circulaire economie die zowel afvalpreventie als recycling omvat (circulaire economie);
5. de preventie en bestrijding van verontreiniging (vervuilingsbeheersing); en
6. de bescherming van gezonde ecosystemen (biodiversiteit).

U leest hier welke klimaat- en milieudoelstellingen wij proberen te halen.
Bekijk welke klimaat- en milieudoelstellingen wij proberen te halen. U leest hier ook de precontractuele en periodieke informatie over onze beleggingen.