Coronavaccinatie: wat zijn uw rechten en plichten?

Corona

Coronavaccinatie: wat zijn uw rechten en plichten?

15 mrt 2021
4 minuten

Nederland is op 6 januari 2021 gestart met het gefaseerd vaccineren tegen het coronavirus. Wat mag u van uw werknemers verwachten en eisen als het gaat om vaccinatie tegen het coronavirus? En wat mogen zij van u als werkgever verwachten? Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) zet de belangrijkste vragen en antwoorden voor u op een rij.

Ik kan als werkgever bij commerciële partijen testcapaciteit regelen, zodat mijn werknemers snel op het coronavirus kunnen worden getest. Kan ik op dezelfde wijze het vaccin aankopen, zodat ik mijn werknemers snel kan laten vaccineren?
Het is niet mogelijk het vaccin zelf aan te vragen, zoals bijvoorbeeld bij een reisvaccinatie. De vaccinatie verloopt volgens een prioritering die door de Rijksoverheid is vastgesteld en tot stand is gekomen op basis van advies van onder andere de Gezondheidsraad. Iedereen moet wachten totdat hij of zij een uitnodigingsbrief voor de coronavaccinatie krijgt.

Kan ik als werkgever mijn werknemers verplichten zich te laten vaccineren als zij aan de beurt zijn?
Nee, dat kan niet. Er geldt in Nederland geen vaccinatieplicht. De vaccinatie is vrijwillig. Zelfs het coronavirus rechtvaardigt geen inbreuk op het grondrecht van onaantastbaarheid van het lichaam, dat iedereen heeft. 

Mag ik mijn werknemers vragen of zij zich (hebben) laten vaccineren?
Hier komt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in beeld. Deze verbiedt de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens. U mag als werkgever aan uw werknemers niet vragen of zij zich willen laten vaccineren, of dat zij dat hebben gedaan. Als u het toch vraagt, dan is de werknemer niet verplicht om daarop te antwoorden. Ook als uw werknemers zelf (spontaan) meedelen dat zij zich laten vaccineren, of dat zij gevaccineerd zijn, mag u dit niet registreren.  

Kan ik arbeidsvoorwaardelijke consequenties verbinden aan een weigering van de werknemer om zich te laten vaccineren?
Dat zal niet snel het geval kunnen zijn. Arbeidsvoorwaardelijke maatregelen komen pas in beeld als de werknemer zijn functie zonder vaccinatie niet meer kan uitoefenen. Dat zou het geval kunnen zijn als een ongevaccineerde werknemer een gevaar oplevert voor de gezondheid van collega’s en derden, en de gezondheid van collega’s en derden niet op andere wijze kan worden geborgd. Voor de meeste beroepen kan niet worden gezegd dat vaccinatie noodzakelijk is om het beroep veilig te kunnen uitoefenen. 

Wat kan ik als werkgever wél doen?
Voor wat betreft de veiligheid op de werkvloer: neem de richtlijnen van het RIVM of het protocol van uw brancheorganisatie in acht. En verschaf uw werknemers, waar van toepassing, de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen.

Voor wat betreft de vaccinatie: het lijkt erop dat we het virus alleen onder controle kunnen krijgen door een hoge vaccinatiegraad. Benadruk het belang van vaccinatie daarom aan uw werknemers en ga met hen in gesprek als zij twijfels of zorgen hebben op dit punt. Verwijs daarbij, indien nodig, naar de informatie van de Rijksoverheid.

Werp daarnaast geen arbeidsvoorwaardelijke belemmeringen op tegen vaccinatie. Biedt voor vaccinaties buiten werktijd kort verzuimverlof, recht op verlof met behoud van loon of overweeg om de reiskosten naar de vaccinatielocatie te vergoeden. Wel moet u er rekening mee houden dat het direct of indirect registreren van de vaccinatie op grond van de AVG niet is toegestaan. Dat geldt ook bij het stimuleren van de vaccinatie door een geldbedrag of extra vrije dagen in het vooruitzicht te stellen. Vooralsnog hebben wij hier geen afdoende oplossing voor.

Bron: AWVN