De totaaloplossing bij arbeidsongeschiktheid van medewerkers: re-integratie én financiële zekerheid

28 okt 2020
5 minuten
Nieuws

Wanneer een medewerker van uw relatie (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt, heeft dat veel invloed op het inkomen. Is een medewerker langer dan 2 jaar ziek, dan geldt de wet 'Werk & Inkomen naar Arbeidsvermogen' (Wet WIA). Deze betaalt maar een gedeelte van het inkomen.

Met de WIA-werknemersverzekering Inkomen op Peil beschermt uw relatie zijn medewerkers tegen ernstige inkomensterugval. Ook worden medewerkers gestimuleerd om weer zo snel mogelijk aan het werk te gaan. 

De belangrijkste voordelen van de WIA-verzekering Inkomen op Peil
Het inkomen is het uitgangspunt, niet de ingewikkelde wet- en regelgeving
Werknemers behouden minimaal 70% van hun laatstverdiende loon wanneer ze na 2 jaar ziekte in de WIA terechtkomen
Dekking tot 70, 75 of 80% van het laatstverdiende loon, gedurende 5 jaar, 10 jaar of tot 67, 68, 69 en 70 jaar. Ook AOW-volgend is mogelijk.
• Verzekerd loon tot maximaal de WIA-loongrens of tot € 100.000 (dekking is inclusief WW-component), het excedent deel boven de gekozen grens kan apart worden verzekerd
Bij benutting van de restverdiencapaciteit van 50% of meer geldt er 5% extra dekking. Het salaris wordt niet volledig gekort op uitkering.
Vanaf week 42 start het re-integratie traject via Avéro Achmea, alle kosten die gemaakt worden op initiatief van Avéro Achmea worden volledig vergoed
Uitloop is gedekt voor zowel  zieke als gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers. Ook als het arbeidsongeschiktheidspercentage na beëindiging van de verzekering toeneemt of de werknemer uit dienst gaat. Inloop is niet gedekt
Eenvoudige online administratie via ons Meldloket

Uw relatie krijgt hulp om medewerkers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen
Heeft uw relatie een zieke medewerker? Vaak is dit van korte duur. Maar soms kan een medewerker lange tijd ziek zijn. Voor de re-integratie van een langdurig zieke medewerker bieden wij u onze WIA Re-integratieservice aan. Ons team van specialisten (casemanagers, arbeidsdeskundigen, juristen en medisch verzekeringsspecialisten) doet herbeoordelingen, beantwoordt juridische vragen of is aanwezig bij hoorzittingen. Dit zorgt voor gemak en bespaart veel tijd.

Wij kennen 3 belangrijke pijlers in onze WIA Re-integratieservice: 

1. Casemanagement 
Een eigen casemanager onderhoudt intensief contact met uw relatie tijdens de ziekteverzuimperiode (bij een hoog of midden WIA-risico). Dit start normaal na de 42e-weeksmelding. Of eerder bij een verwacht hoog WIA-risico. De casemanager herkent scenario's en adviseert  proactief. Een snelle interventie kan de duur van het verzuim verkorten of de mate van arbeidsongeschiktheid beïnvloeden. 

2. Juridische bijstand 
Is uw relatie het niet eens met de WIA-beschikking? Dan krijgt hij of zij zonder extra kosten juridische bijstand rond de WIA-beoordeling. Zo maken we bijvoorbeeld in overleg met uw relatie bezwaar tegen een beslissing van het UWV.

3. Re-integratie coaching 
Ook nadat een medewerker is ingestroomd in de WIA adviseren en ondersteunen wij uw relatie bij de re-integratie van een (ex) medewerker. Extra re-integratiekosten die ontstaan uit door ons geadviseerde interventies vergoeden wij volledig.