beleggen banner

Overzicht beleggingsverzekeringen

Overzicht beleggingsverzekeringen

​Hieronder vindt u de meestgestelde vragen over het overzicht beleggingsverzekeringen.

Waarom is de opgebouwde waarde van mijn polis lager dan ik had verwacht?
Voor de bepaling van de opgebouwde waarde moet er rekening worden gehouden met een aantal zaken: 

 • Een Levensverzekering met beleggingsfondsen is aan de ene kant een verzekering met risicodekkingen (overlijden en arbeidsongeschiktheid). Aan de andere kant een product waarmee premies worden belegd ten behoeve van vermogensopbouw. De waarde van uw verzekering wordt beïnvloed doordat wij risicopremies onttrekken.
 • Een verzekeraar alsook uw adviseur maken kosten. Deze kosten worden deels in het begin en deels gedurende de looptijd verrekend.
 • De afgelopen jaren is het beursklimaat niet goed geweest. Beleggen is echter iets voor de langere termijn. Op de langere termijn kunnen de goede jaren de slechtere jaren compenseren. Of dit ook werkelijk gebeurt is echter niet te garanderen.

Wat zijn de verwachtingen voor de waarde op einddatum?
De waarde op de einddatum is nooit zeker. De waarde op de einddatum heeft te maken met het volgende:

 • De fondsen waarin u belegt (fondsen kennen verschillende verwachte rendementen en risico’s);
 • De resterende duur van uw verzekering;
 • De premie die u op de verzekering betaalt;
 • De risicodekkingen (overlijden en arbeidsongeschiktheid) die u eventueel op de verzekering hebt meeverzekerd.

Op het overzicht "informatie over uw beleggingsverzekering- Model 3" staan de voorbeeldkapitalen op einddatum doorberekend op basis van de huidige beleggingswaarde en ongewijzigde voortzetting. Vergelijk deze met de voorbeeldkapitalen in de oorspronkelijke offerte en/of eerder ontvangen waardeoverzichten.

Wanneer ontvang ik een overzicht "Informatie over uw beleggingsverzekering"?
Elk jaar ontvangt u als verzekeringnemer een overzicht over uw beleggingsverzekering(en). Hebt u een kapitaal- of lijfrenteverzekering? Dan heet dit overzicht “Informatie over uw beleggingsverzekering”. Hebt u een pensioenverzekering op basis van beleggingen dan heet het overzicht “Informatie over uw pensioenbeleggingsverzekering”.  Hebt u een beleggingsverzekering bij Avéro Achmea? Dan ontvangt u van ons voor 1 april een overzicht.

Waarom wordt er risicopremie ingehouden?
De reden dat er risicopremie wordt ingehouden, is dat u een overlijdensdekking en eventueel een arbeidsongeschiktheidsdekking op uw beleggingsverzekering heeft meeverzekerd. Dat zijn verzekeringen waarvoor u, als u ze los zou hebben gekocht, ook premie had moeten betalen.

Hoe hoog is de risicopremie?
De hoogte van de risicopremie wijzigt maandelijks en is afhankelijk van de leeftijd en het geslacht van de verzekerde(n) en het risicokapitaal op het berekeningsmoment.

Waar vind ik het resultaat van de beleggingen?
Het totaal dat vermeld staat bij "Wat is in 2012 het resultaat van de beleggingen", geeft de “totale waarde” aan die is bij- of afgeschreven op een polis.

Waar vind ik wat er in totaal is ingehouden aan kosten en risicopremies?
Dat vindt u onder het rijtje verrekeningen van kosten en premies achter het kopje "Totaal".

Waar is de koersontwikkeling van het fonds te volgen?
Voor de Avero verzekeringen kunt u de koersontwikkeling van de verschillende fondsen volgen. De koersontwikkeling van de fondsen van de Levob verzekeringen kunt u ook volgen.

Hoe wordt het saldo per einde periode vastgesteld?
Het eindsaldo wordt als volgt bepaald:

 • Saldo per begin periode;
 •  plus betaalde premie; 
 • minus het totaal van alle kosten en risicopremies; 
 • minus periodieke uitkeringen; 
 • minus opname; 
 • plus/minus het beleggingsresultaat.

Ik heb geen verzekeringsadviseur, waar kan ik terecht voor vragen en advies?
Avéro Achmea is een intermediairmaatschappij en doet zaken via verzekeringsadviseur. Wij mogen als verzekeraar geen advies uitbrengen of adviesgerichte antwoorden op uw vragen geven. Wij raden u daarom aan een verzekeringsadviseur te zoeken die wel actief werkzaam is. Dat kan door contact op te nemen met onze medewerkers van de afdeling Intermediairbeheer. Zij geven u dan een naam van een verzekeringsadviseur bij u in de buurt. Het telefoonnummer is (033) 434 48 53. Uw nieuwe verzekeringsadviseur kan u antwoorden geven op uw vragen en advies uitbrengen.

Wat verstaan we onder risicodekkingen?
Wij verwijzen u hiervoor naar de toelichting ‘Informatie over uw beleggingsverzekering’.

Hoe hoog zijn de switchkosten?
Avéro Achmea hanteert geen switchkosten.

Hoe hoog zijn de aan- en verkoopkosten?
De aankoopkosten van Avéro Achmea bedragen meestal 3% over het gealloceerde deel van de premie. De gealloceerde premie is de premie die wordt geïnvesteerd. Avéro Achmea hanteert geen verkoopkosten.

Hoe wordt de waarde van het fonds bepaald?
De waarde van het fonds is het aantal eenheden per fonds vermenigvuldigd met de koers.

Wat is een pessimistisch of historisch rendement?
Pessimistisch rendement: Dit is het rendement in een mogelijk slecht scenario. Dit rendement wordt bepaald volgens door de AFM ontwikkelde wettelijke regels;
Historisch fondsrendement is het gemiddelde rendement (meetkundig) van de afgelopen 20 jaar. Als een fonds nog geen 20 jaar bestaat, hanteren wij voor de periode die daaraan voorafgaat het door de AFM in wettelijke regels voorgeschreven verwachte rendement.
Wat is een beleggingseenheid?

Een beleggingseenheid is een bewijs van deelneming in bijvoorbeeld een beleggingsfonds.

Hoe bepaal ik de waarde van 1 beleggingseenheid?
De waarde van een beleggingseenheid (deel van bijvoorbeeld een beleggingsfonds) wordt bepaald door de totale waarde van het fonds te delen door het totaal aantal beleggingseenheden in het fonds.

Hoe wordt het resultaat van de beleggingen vastgesteld?
Dit is het resultaat van koersstijgingen dan wel koersdalingen.

Waaruit bestaan de ‘Kosten verzekeringsmaatschappij’?
Als verzekeraar hebben wij kosten gemaakt bij de totstandkoming van uw verzekering. Daarnaast voeren wij andere activiteiten uit: wij beheren uw verzekering, houden wettelijke reserves aan, informeren u en de fiscus jaarlijks over uw verzekering, etc. Voor deze diensten brengen wij kosten (gespreid) bij u in rekening. Daarnaast valt ook de NHT-premie onder de kosten verzekeringsmaatschappij. Deze premie wordt door alle deelnemende verzekeringsmaatschappijen afgedragen aan het Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. en is bestemd voor uitkeringen aan gedupeerden van terrorisme.

Waaruit bestaan de ‘Kosten bemiddelaar of verzekeringsadviseur’?

U hebt uw verzekering afgesloten via een adviseur. Deze heeft u geadviseerd, offertes opgevraagd en alles administratief geregeld. Ook tijdens de looptijd van de verzekering staat hij voor u klaar. Voor deze diensten van uw adviseur brengen wij kosten (gespreid) bij u in rekening. Deze betalen we aan de adviseur uit in de vorm van provisie. Als wij deze kosten niet in rekening hadden gebracht in de vorm van provisie, dan had u de adviseur zelf voor zijn diensten moeten betalen. De adviseur heeft veelal de keuze uit afsluitprovisie, doorlopende provisie of een combinatie van beide. Bij Afsluitprovisie ontvangt de adviseur bij aanvang van de verzekering een bedrag ineens. Bij doorloopprovisie ontvangt de adviseur periodiek een percentage van de betaalde premie. De in uw verzekering in rekening gebrachte kosten verzekeringsadviseur kunnen afwijken van de door de verzekeringsadviseur daadwerkelijk ontvangen provisie. Dit komt doordat het moment van uitbetalen van de provisie aan de adviseur en de verrekening van de kosten voor de provisie niet altijd gelijk zijn. Wij betalen namelijk de kosten voor afsluitprovisie bij aanvang van de verzekering ineens uit aan de adviseur, maar de kosten voor afsluitprovisie worden over een aantal jaren gespreid verrekend met u. Als gevolg daarvan moeten wij de uitbetaalde afsluitprovisie vooraf financieren en lopen wij het risico dat de kosten voor de uitbetaalde afsluitprovisie niet met de polis kunnen worden verrekend (bijvoorbeeld wanneer u voortijdig overlijdt). De kosten die wij maken voor de financiering en het risico brengen wij ook als kosten bemiddelaar of verzekeringsadviseur in rekening. Hierdoor wijken de in rekening gebrachte kosten bemiddelaar of verzekeringsadviseur af van de daadwerkelijk ontvangen provisie door de adviseur.

Waarom betaal ik kosten bemiddelaar, ik heb toch geen verzekeringsadviseur meer?
Avéro Achmea is een intermediairverzekeraar. Op het moment dat uw verzekeringsadviseur niet meer actief werkzaam is, wordt uw verzekering overgevoerd naar Avéro Achmea zodat wij u toch van dienst kunnen zijn. De beheerprovisie en de afsluitprovisie zijn een onderdeel van de voorwaarden van het afsluiten van een verzekering bij Avéro Achmea. Als u of Avéro een nieuwe verzekeringsadviseur vindt voor de polis, gaat de beheerprovisie over naar deze nieuwe verzekeringsadviseur. Hebt u hulp nodig bij het vinden van verzekeringsadviseur? Neem dan contact op met onze medewerkers van de afdeling Intermediairbeheer. Zij geven u dan een naam van een verzekeringsadviseur bij u in de buurt. Het telefoonnummer is (033) 434 48 53.

Hoe kan het percentage pessimistisch rendement van polissen die in hetzelfde fonds beleggen van elkaar verschillen?
Het percentage pessimistisch rendement is afhankelijk van de resterende looptijd van de verzekering. Hoe korter de resterende duur is, hoe lager het pessimistisch rendement. Bijvoorbeeld: het effect van een slecht beursjaar heeft meer invloed op een verzekering met een einddatum binnen één of twee jaar dan een verzekering met een einddatum over tien jaar.

Waarom staat het bijgeschreven dividend niet op het overzicht?
Het overzicht ´Informatie over uw beleggingsverzekering´ is voorgeschreven door Commissie de Ruiter. Het vermelden van het dividend valt niet onder de gegevens die volgens Commissie de Ruiter genoemd moeten worden op het overzicht. Op deze manier voldoen wij aan de eisen die Commissie De Ruiter stelt aan het model.

Waarom wordt er geen garantiekapitaal genoemd?
Bij beleggingsverzekeringen is bijna nooit sprake van een gegarandeerd kapitaal op einddatum. Wel kan er bij bepaalde fondsen sprake zijn van een garantierendement. Het kapitaal op basis van dit garantierendement wordt op de einddatum (expiratiedatum) berekend.

Kan ik mijn pensioenpolis beëindigen/afkopen?
Beëindiging niet mogelijk
U kunt uw pensioenverzekering niet beëindigen. De reden hiervan is dat voor pensioen de Pensioenwet geldt. Volgens de Pensioenwet mag u de waarde van uw pensioenverzekering niet opnemen. Deze waarde is bestemd voor het aankopen van pensioen op uw pensioendatum.

Uitzondering
De pensioenwet biedt twee uitzonderingen voor beëindiging van een pensioenverzekering. Dit zijn:

1. Afkoop klein pensioen bij beëindiging deelneming
De pensioenuitvoerder heeft het recht om een klein ouderdomspensioen af te kopen. Dit kan twee jaar na beëindiging van de deelneming. U kunt er niet zelf om verzoeken. Het afkoopbedrag is een ouderdomspensioen dat op pensioendatum niet meer bedraagt dan € 427,29 per jaar (2011).
Ons beleid is dat wij niet meewerken aan afkoop van kleine pensioenen bij beëindiging van deelneming. Het enige moment dat wij meewerken aan afkoop klein pensioen is op uw pensioendatum.

2. Waardeoverdracht
Beëindiging van uw pensioenpolis is wel mogelijk als u van werkgever wijzigt, en u bij uw nieuwe werkgever pensioen opbouwt. De waarde van uw pensioenpolis kan dan worden overgedragen aan uw nieuwe pensioenuitvoerder. Het schriftelijk verzoek hiervoor kunt u indienen bij de nieuwe pensioenuitvoerder.

Waarom worden de kosten Achmea-regeling beleggingsverzekeringen vergoed?
Deze vergoeding komt voort uit de Achmea-regeling voor beleggingsverzekeringen. U ontvangt een vergoeding, omdat er meer kosten en risicopremies gerekend zijn dan afgesproken is in onze regeling. De regeling is in lijn met de aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening over de maximale hoogte van kosten en de risicopremies van beleggingsverzekeringen. We hebben een overeenkomst over onze regeling met de consumentenorganisaties Stichting Verliespolis, Stichting Woekerpolis Claim, Vereniging van Effectenbezitters, Vereniging Eigen Huis en Vereniging Consument & Geldzaken. Meer informatie hierover vindt u op beleggingsverzekeringen.averoachmea.nl.

Waarom worden de kosten hefboomwerking Achmea-regeling beleggingsverzekeringen vergoed?
Deze vergoeding komt voort uit de Achmea-regeling voor beleggingsverzekeringen. U ontvangt een vergoeding voor de nadelige gevolgen van de hefboomwerking overlijdensrisicopremie. De regeling is in lijn met de aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening over de maximale hoogte van kosten en de risicopremies van beleggingsverzekeringen. We hebben een overeenkomst over onze regeling met de consumentenorganisaties Stichting Verliespolis, Stichting Woekerpolis Claim, Vereniging van Effectenbezitters, Vereniging Eigen Huis en Vereniging Consument & Geldzaken. Meer informatie hierover vindt u op beleggingsverzekeringen.averoachmea.nl.

Waarom worden de kosten Achmea-regeling pensioenbeleggingsverzekering vergoed?
Het Verbond van Verzekeraars heeft een aanbeveling gedaan voor de maximale kosten voor beleggingspensioenen. Die aanbeveling wordt ook wel de toetsnorm genoemd. De toetsnorm is afgestemd met de Stichting van de Arbeid en de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Avéro Achmea volgt de toetsnorm op. Heeft u een beleggingspensioen bij Avéro Achmea? En brachten wij daarvoor meer kosten in rekening dan wat in de toetsnorm als maximum wordt gehanteerd? Dan krijgt u hiervoor een vergoeding. Meer informatie hierover vindt u op beleggingspensioen.averoachmea.nl.

Waarom worden de kosten hefboomwerking Achmea-regeling pensioenbeleggingsverzekering vergoed?
Het Verbond van Verzekeraars heeft een aanbeveling gedaan voor de maximale kosten voor beleggingspensioenen. Die aanbeveling wordt ook wel de toetsnorm genoemd. De toetsnorm is afgestemd met de Stichting van de Arbeid en de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Avéro Achmea volgt de toetsnorm op. Heeft u een beleggingspensioen en is er sprake van het hefboomeffect? En is dit effect nadelig voor u? Dan krijgt u hiervoor een vergoeding. Wat het hefboomeffect is vind u op beleggingspensioen.averoachmea.nl.