Nieuw beleid voor het verhalen van expertisekosten

17 dec 2019
Volmachten

In de Bedrijfsregeling Brandregres (BBR) 2000 stond het praktische advies om de expertisekosten over en weer niet te verhalen. Vanuit de gedachte dat de kosten van discussies over (de omvang van) het verhaalsrecht niet opwegen tegen de te verhalen bedragen. In de BBR 2014 is dit praktische advies niet meer opgenomen. Het staat brandverzekeraars dan ook vrij om de expertisekosten te verhalen. Verschillende brandverzekeraars doen dat.

De basis voor regres
Heeft een verzekerde bij Avéro Achmea een vordering tot schade op een derde? En vergoeden wij deze schade? Dan gaat dit vorderingsrecht door subrogatie op ons over (artikel 7:962 BW). Door subrogatie is het voor verzekeraars mogelijk om een uitgekeerde schade te verhalen op een derde. Wij mogen alleen niet meer verhalen dan onze verzekerde op de derde had kunnen verhalen als de brandverzekering er niet was geweest.

Expertisekosten verhalen
Naast de schade zijn ook kosten om de aansprakelijkheid en de schade vast te stellen, op de aansprakelijke partij te verhalen (artikel 6:96 BW). Afhankelijk van de situatie kunnen de expertisekosten onder deze noemer vallen.

Kosten om alleen de polisdekking vast te stellen zijn niet te verhalen
Dit zijn de kosten die gemaakt worden om de uitkeringsverplichting van de brandverzekeraar vast te stellen. Denk aan onderzoek naar of discussies over de toepasbaarheid van clausules. Of discussies tussen onze expert en een contra-expert over de omvang van de schade.

Welke expertisekosten mogen verhaald worden?
De expertisekosten die gemaakt zijn om de aansprakelijkheid en de omvang van de te verhalen schade vast te stellen, mogen verhaald worden. Dan geldt wel de in artikel 6:96 BW vastgelegde dubbele redelijkheidstoets. Deze dubbele redelijkheidstoets is tweeledig:

  1. Het maken van de kosten (in dit geval het inschakelen van een expert) is redelijk en noodzakelijk.
  2. De omvang van de gemaakte kosten zijn redelijk.

Bij het beoordelen van de verhaalbaarheid van de expertisekosten is ook vereist dat de verzekerde deze kosten ook gemaakt zou hebben als hij de brandverzekering niet had gehad. Voldoen de expertisekosten aan dit juridisch kader? Dan staat er wettelijk niets in de weg om deze kosten te verhalen of te betalen.

Advies voor brandverzekeraars
Voor brandverzekeraars is het verstandig om alle gemaakte kosten bij de aansprakelijke partij in te dienen. Wees u er wel van bewust dat u die kosten moet onderbouwen als dat gevraagd wordt.

Advies voor aansprakelijkheidsverzekeraars
Wees kritisch bij het beoordelen van kosten van schadebehandeling en expertise die de brandverzekeraar claimt. Denk steeds: wat zou de brandverzekerde kunnen verhalen als de brandverzekeraar niet had bestaan? Houd de discussie daarbij praktisch. Praat niet te lang over geringe bedragen. Betaal ook niet eerst de schade uit, om daarna te discussiëren over de kosten. Gebruik de discussie over de kosten (ook) als onderhandelingsruimte. Regel de schade zo veel mogelijk met rente en kosten in 1 bedrag.

Heeft u vragen over verhaal halen?
Bel de afdeling Schade op 055 579 50 27. Of stuur een e-mail naar schade.volmachten.avero@achmea.nl.