Werkwijzer Taakdelegatie gepubliceerd op Arboportaal

27 mei 2019
Volmachten

Op 3 mei informeerde Staatssecretaris Tamara van Ark de Tweede Kamer over de publicatie van de Werkwijzer Taakdelegatie  op het Arboportaal van het ministerie van SZW. De Werkwijzer helpt bedrijfsartsen om taakdelegatie goed en verantwoord te organiseren, met een stappenplan en praktische hulpmiddelen.

Wat staat erin en voor wie is het bedoeld?
De Werkwijzer Taakdelegatie bestaat uit korte informatieve kaders en overzichten, afgewisseld met checklists, gespreksleidraden en voorbeelden. Het geeft 5 (proces)stappen die de bedrijfsarts kan doorlopen. De focus van de werkwijzer ligt op ‘hoe’ een bedrijfsarts taken op een zorgvuldige manier kan delegeren, waarbij het belang van werknemers goed gewaarborgd is. Het is hiermee ook een informatiebron voor andere betrokken partijen, zoals werkgevers, werknemers en taakgedelegeerden. Uitgangspunt hierbij is het wettelijk kader en het standpunt over taakdelegatie van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. 

Waarom aandacht voor taakdelegatie?
Er is een tekort aan bedrijfsartsen. Meerdere mogelijkheden staan open dit aan te pakken, waaronder taakdelegatie. Taakdelegatie komt al veel voor, maar een goed handelingskader en stappenplan ontbrak tot op heden. Vaak wordt met taakdelegatie beoogd de toenemende druk op bedrijfsartsen te verlichten. Daarnaast zou het een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit en de effectiviteit van de bedrijfsgezondheidszorg, door ruimte te geven aan de bedrijfsarts om zich meer met preventieve taken bezig te houden. Deze beoogde effecten moeten nog worden vastgesteld door evaluatie. Goede afspraken over doelen van en werkwijze bij taakdelegatie bieden betere mogelijkheden tot evaluatie. Deze Werkwijzer draagt ook daaraan bij.

Een initiatief van partijen uit het veld
De werkwijzer kwam tot stand onder regie van beroeps- en brancheverenigingen van bedrijfsartsen en arbodiensten. Bij de totstandkoming van de werkwijzer is er breed geconsulteerd binnen het werkveld. Het ministerie van SZW ondersteunde dit proces. De beoogde effecten van taakdelegatie op kwaliteit en capaciteit in de arbeidsgerelateerde zorg moeten nog worden vastgesteld. De werkwijzer stimuleert transparante afspraken over het doel en de werkwijze van taakdelegatie door de bedrijfsarts. En kan zo bijdragen aan evaluatie van de beoogde effecten.

Aan de slag!
Veldpartijen in de arbeidsgerelateerde zorg hebben met deze nieuwe werkwijzer een handzaam instrument om te implementeren in hun eigen organisaties en in te zetten als informatie- en/of voorlichtingsmateriaal. Ga hier dus vooral mee aan de slag!

Bron: Persbericht ministerie van SZW

Naschrift redactie: eind juni is ook een nieuwe Werkwijzer Casemanagement voor de MKB Verzuim-ontzorgverzekering beschikbaar. De werkwijzer zal geen kant-en-klare checklist met een werkinstructie zijn. Een werkwijzer geeft alleen handreikingen voor het werken in de praktijk en waar er spanningsvelden ontstaan.