Arboned: een preventiemedewerker werkt samen

28 jan 2020

Volmachten

De positie van een preventiemedewerker binnen de onderneming is belangrijk. Dat blijkt wel uit de laatste wijzigingen van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Een preventiemedewerker kan pas echt succesvol zijn, als hij of zij regelmatig kennis kan uitwisselen. Dan wordt preventie een logisch onderdeel van het werk. Welke samenwerkingen zijn er mogelijk en hoe werkt het in de praktijk? Arboned zet het in dit artikel op een rij.

De preventiemedewerker heeft affiniteit met arbozaken
Een preventiemedewerker is iemand die zich binnen een bedrijf (meestal naast de ‘gewone’ functie) inzet om ongevallen en verzuim te helpen voorkomen. Dat kan iedere betrokken werknemer zijn die affiniteit heeft met arbozaken. Zoals een HR-medewerker, facilitair medewerker of de directeur zelf bij bedrijven tot 25 medewerkers.

De preventiemedewerker weet wat er speelt
Een gezonde en veilige organisatie maken de werkgever en werknemer samen. Ze hebben tenslotte een gedeeld belang, een veilige en gezonde werkplek waar met plezier wordt gewerkt. De preventiemedewerker kan hierbij een belangrijke rol spelen door goed te weten wat er speelt onder collega's. Het is ook een taak van een preventiemedewerker om collega's actief te informeren.

Belangrijk is dat werknemers de preventiemedewerker niet zien als 'betweter' of 'ondeskundig'. Dan worden de adviezen niet serieus genomen. Een preventiemedewerker die regelmatig op de werkvloer komt en écht met collega's praat (en dus ook luistert), kan adviezen en oplossingen bieden waar iedereen zich in kan vinden.

De werkgever blijft eindverantwoordelijk
De preventiemedewerker is niet eindverantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek, dat is de directie of werkgever. Dit is in de Arbowet zo geregeld en dat is niet voor niets. Als bekend is welke risico’s de medewerkers lopen, kan de werkgever ze aanpakken. Dit verkleint de kans op ongelukken en gezondheidsklachten. Daardoor is er minder verzuim, werken de medewerkers efficiënter en zijn ze gemotiveerd aan het werk.

Voor preventiemedewerkers is het daarom van belang om nauw samen te werken met de directie of de werkgever. Zo komt gezond en veilig werken hoog op de agenda. Er ontstaat ruimte voor verbeteringen met eventueel een bijpassend budget.

De preventiemedewerker werkt nauw samen met HR afdeling
Een andere belangrijke interne samenwerking voor de preventiemedewerker is de afdeling personeelszaken, P&O of HR (als deze er is). Deze afdeling verzamelt informatie over verzuim, (ongewenst) verloop en/of het aantrekken van nieuw personeel. Er is een gedeeld belang met de preventiemedewerker: tevreden en gemotiveerde werknemers in een gezonde en veilige werkomgeving zodat het ziekteverzuim en ongewenst verloop laag blijft. Regelmatig overleg zorgt dat preventie hoog op de agenda staat.

Arbodeskundigen bieden preventiemedewerker praktische ondersteuning
De preventiemedewerker is een generalist, een interne adviseur als het gaat om bedrijfsrisico’s en mogelijke beheersmaatregelen. Voor complexere vraagstukken is andere kennis en deskundigheid nodig. Daarom werkt de preventiemedewerker nauw samen met arbodeskundigen, zoals een arbodienst of bedrijfsarts. Ook bijvoorbeeld de veiligheidskundige, arbeidshygiënist of ergonoom kunnen de preventiemedewerker praktische ondersteuning geven.

De preventiemedewerker adviseert de OR of PVT
De Ondernemingsraad (OR) of Personeelsvertegenwoordiging (PVT) heeft een initiërende en controlerende rol op onder andere het arbobeleid. Dat bepaalt de Wet op de Ondernemingsraden. De preventiemedewerker adviseert de OR of PVT over veilig en gezond werken. Het arbobeleid is maar 1 van de taken van de OR of PVT. Het is voor de preventiemedewerker dus van belang om het onderwerp levend te houden en regelmatig aan te sluiten bij overleggen.

Overige gesprekspartners van de preventiemedewerker 
De belangrijkste gesprekspartners voor de preventiemedewerker zijn hierboven benoemd. In de praktijk kunnen het er meer zijn. Binnen het bedrijf bijvoorbeeld de BHV-er, vertrouwenspersoon, afdeling communicatie of facilitair. En extern bijvoorbeeld de Inspectie SZW, brandweer, politie, gemeente, vakbond, branchevereniging of (als het bedrijf met gevaarlijke stoffen werkt) omwonenden.

De preventiemedewerker beschikt over bepaalde competenties
Deze prominentere rol vraagt om een stevige persoonlijkheid. De preventiemedewerker is een ‘spin in het web’. Hij moet niet alleen inhoudelijke deskundigheid hebben, maar ook goed kunnen communiceren, samenwerken en doorpakken.

Bron: Arboned