De boete voor het ontbreken van de RI&E gaat omhoog

25 apr 2019
Nieuws

Het kabinet pakt het ontbreken van de verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) harder aan. De boetes gaan omhoog. Daarnaast is staatssecretaris Van Ark van plan om de situatie waarin een werkgever helemaal geen RI&E heeft, aan te merken als een overtreding. De Inspectie SZW kan dan direct een boete opleggen in plaats van een eis of een waarschuwing.

Hoe hoog wordt de boete bij het ontbreken van een RI&E?
De verplichting om een RI&E te hebben, is geregeld in de Arbowet (artikel 5, 1e lid). De boete voor het ontbreken van een RI&E valt nu in categorie 4, met een normbedrag van €3.000 voor bedrijven met 500 of meer medewerkers. Voor bedrijven met minder dan 5 medewerkers is de hoogte van de boete 10% van het normbedrag (€300).

Van Ark: "Gezien het grote belang van de RI&E voor het arbobeleid in een organisatie, ben ik voornemens om de boete voor bedrijven die de verplichtingen met betrekking tot de RI&E onvoldoende naleven, te verhogen naar categorie 5 in de tarieflijst. Behorende bij de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving met een normbedrag van €4.500.

Ook denken aan het Plan van Aanpak

"Ik ben tevens van plan ook voor de overige onderdelen van artikel 5 van de Arbowet het normbedrag met 1 categorie te verhogen. Voor artikel 5, 3e lid van de Arbowet, met betrekking tot het Plan van Aanpak waarin is aangegeven welke maatregelen worden genomen en binnen welke termijn, heb ik het voornemen het normbedrag te verhogen met 2 categorieën van €750 naar €3.000. Het Plan van Aanpak vervult namelijk een minstens even belangrijke rol als de RI&E zelf. De situatie waarin de werkgever in het geheel niet beschikt over een Plan van Aanpak wordt eveneens aangemerkt als een overtreding met directe boete", aldus Van Ark.

Bron: Ministerie van SZW