De Beleidsregel boeteoplegging arbowetgeving is op 23 juli 2019 gewijzigd

23 sep 2019
Nieuws

Dat betekent een scherpere beoordeling van overtredingen op de Arbowet en hogere arboboetes.

Boete afhankelijk van ernst en duur letsel
De wijziging houdt in dat de Inspectie SZW bij arbeidsongevallen die leiden tot letsel en ziekenhuisopname, voor de hoogte van de boete meer kijkt naar de ernst en duur van het letsel, en de duur van de ziekenhuisopname. Daarbij gaan zij uit van het letsel en/of de ziekenhuisopname zoals die in het boeterapport staan. 

RI&E bepalend voor hoogte boete
Ook de bijlage (tarieflijst) van de beleidsregel is aangepast. Deze wijziging is bedoeld om het sanctiebeleid aan te scherpen voor bedrijven die niet voldoen aan de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) verplichtingen.

Bron: Algemene Werkgeversvereniging Nederland (awvn.nl)