Veelgestelde vragen

Snel naar...
Waarom een onafhankelijke adviseur?

Wij willen u goed adviseren. Avéro Achmea werkt daarom met onafhankelijke adviseurs.
afbeelding man achter bureau

Vind uw antwoord bij de Veelgestelde vragen

​​

BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. Ook wel Modernisering Ziektewet genoemd. Op 1 januari 2013 is BeZaVa van kracht. De laatste maatregelen volgen in 2017.

Het beleid van de overheid richt zich al jaren op het beperken van de instroom van medewerkers in de Wet WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). De Wet WIA bestaat uit 2 delen:

 • IVA (Inkomensvoorziening Volledig en Duurzaam arbeidsongeschikten);
 • WGA (Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).
 • Het gevoerde overheidsbeleid om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid terug te dringen, heeft vooral effect gehad op medewerkers met een vast dienstverband. Op vangnetters (zieke medewerkers zonder werkgever) had het beleid geen effect.

  De overheid wil ook de langdurige arbeidsongeschiktheid van vangnetters terugdringen

  De overheid wil vangnetters prikkelen om sneller weer aan het werk te gaan. Daarmee wil de overheid de WGA-instroom verminderen. Ook wordt met BeZaVa het eigenrisicodragerschap voor werkgevers uitgebreid. Dit heeft gevolgen voor de WGA Uitstapverzekering. En ook financiële gevolgen voor werkgevers.

Er zijn 2 soorten vangnetters:

1. Vangnetter zonder werkgever

Vangnetters zonder werkgever zijn zieke medewerkers die geen werkgever meer hebben zoals:

 • Zieke WW-gerechtigden;
 • mijn definitieve keuze doorgeven
 • Zieke uitzendkrachten;
 • Zieke medewerkers van wie het dienstverband stopte tijdens hun ziekte. Dit zijn de medewerkers waar de werkgever gedifferentieerde Ziektewet- en WGA-premie voor betaalt aan de Belastingdienst of verantwoordelijk voor is als eigenrisicodrager:

- na afloop van een tijdelijk contract; - in de proefperiode; - na een faillissement of reorganisatie; - na ontslag via de kantonrechter; - medewerkers die ziek werden binnen 4 weken na uitdiensttreding en dan nog geen andere werkgever (of (toegekend) recht op WW) hebben.

2. Vangnetter met werkgever

Vangnetters met werkgever zijn medewerkers die in loondienst zijn en recht hebben op een Ziektewetuitkering van maximaal 2 jaar (104 weken), zolang ze ziek zijn. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • zwangere vrouwen of vrouwen die net bevallen zijn (zwangerschaps- en bevallingsverlof);
 • orgaandonoren;
 • medewerkers met een no-riskpolis.
 • Het UWV bepaalt of een medewerker een no-riskpolis heeft. Deze status is bijvoorbeeld voor medewerkers die vanuit de WAO of WIA bij een werkgever in loondienst komen. Worden zij binnen 5 jaar na indiensttreding ziek? Dan mag u als werkgever voor hen een Ziektewetuitkering aanvragen. Deze groep vangnetters komt niet voor rekening van u. Het UWV betaalt het loon (volgens de Ziektewetregels) en de re-integratiekosten bij ziekte.

Flexwerkers zijn medewerkers met een tijdelijk dienstverband, een nul-urencontract of oproepkrachten. Vaste medewerkers zijn medewerkers met een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten.

Ziektewet: De Ziektewet gaat over de periode dat een zieke medewerker uitdienst gaat totdat hij 104 weken ziek is geweest. Bij de Ziektewet stelt u als werkgever zelf de hoogte van de Ziektewetuitkering vast en keert de werkgever deze zelf uit. Ook bent u verantwoordelijk voor de Poortwachterverplichtingen tijdens de Ziektewetperiode en de re-integratie tijdens de WGA-periode.

WGA: De WGA gaat over de periode na 104 weken ziekte, nadat het UWV deze medewerker voor minstens 35% arbeidsongeschikt heeft beoordeeld maar niet duurzaam tot maximaal 10 jaar na ingang van deze WGA uitkering. Bij de WGA stelt het UWV de arbeidsongeschiktheid vast, doet de WGA-uitkering en declareert deze bij u als werkgever.

Wilt u als werkgever eigenrisicodrager WGA worden of blijven? Vanaf 1 januari 2017 bent u dit dan altijd voor vaste medewerkers én flexwerkers

Met de wetswijziging van BeZaVa wordt u als werkgever ook verantwoordelijk voor de WGA-lasten en re-integratie van uw arbeidsongeschikte flexwerkers. Dit betekent voor u als eigenrisicodrager een uitgebreider WGA-risico. U bent als eigenrisicodrager WGA dan maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor zowel uw arbeidsongeschikte vaste medewerkers als flexwerkers. Bent of wordt u ook eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Dan bent u maximaal 12 jaar verantwoordelijk. De loondoorbetalingsverplichting en Ziektewet is samen 2 jaar. De WGA is maximaal 10 jaar. Uw verantwoordelijkheid gaat in vanaf de 1e ziektedag. Dan bent u verantwoordelijk voor de:

 • loondoorbetaling;
 • wettelijk verplichte Ziektewet- en WGA-uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid;
 • Poortwachter-verplichtingen;
 • én re-integratiebegeleiding.
Wilt of blijft u het risico voor WGA via het UWV verzekeren? Vanaf 1 januari 2017 betaalt u dan nog 1 gedifferentieerde premie voor vaste medewerkers én flexwerkers samen

U betaalt voor vaste medewerkers en flexwerkers nu aparte gedifferentieerde premies (WGA-vast en WGA-flex). Vanaf 1 januari 2017 worden deze premies samengevoegd tot 1 gedifferentieerde premie. Deze premie wordt door de Belastingdienst bij u in rekening gebracht. U betaalt dan 1 WGA gedifferentieerde premie. Wel blijft het onderscheid tussen kleine werkgevers (sectorpremie), middelgrote werkgevers (mix van sector en eigen schade) en grote werkgevers (eigen schade) van toepassing.

 

 • WGA-vast: alle medewerkers die tijdens hun vaste dienstverband ziek worden en na 2 jaar ziekte doorstromen naar de WGA.
 • WGA-flex: Medewerkers met een tijdelijk dienstverband die ziek uit dienst gaan en na 2 jaar (loondoorbetaling en Ziektewet) doorstromen naar de WGA (vangnetters).

De Ziektewetpremie tijdelijke medewerkers (flexwerkers) is afhankelijk van de Ziektewetuitkeringen die door het UWV zijn gedaan. Voor tijdelijke medewerkers betaalt u als werkgever de Belastingdienst een gedifferentieerde premie (ZW-Flex). De WGA-premie (tijdelijke en vaste medewerkers) is afhankelijk van de WGA-uitkeringen die door het UWV zijn gedaan. Het aandeel van de individuele werkgeverspremie is afhankelijk van de grootte van de werkgever:

 • Kleine werkgevers (tot een loonsom van € 319.000) De gedifferentieerde premie is afhankelijk van de Ziektewet- of WGA-uitkeringen in de sector waar deze werkgever toe behoort (sectorpremie).
 • Middelgrote werkgevers (vanaf een loonsom van € 319.000 tot € 3.190.000) De gedifferentieerde premie is een mix van de sectorpremie en de individuele werkgeverspremie.
 • Grote werkgevers (vanaf een loonsom van € 3.190.000) De gedifferentieerde premie is afhankelijk van de Ziektewet- of WGA-uitkeringen, die het UWV voor deze werkgever heeft betaald (individuele werkgeverspremie).
 • Hoe groter uw bedrijf, hoe groter het aandeel van uw individuele werkgeverspremie. Bent u eigenrisicodrager Ziektewet en/of WGA geworden? Dan betaalt u geen gedifferentieerde Ziektewetpremie en/of WGA-premie meer aan de Belastingdienst. U betaalt dan de Ziektewetuitkeringen zelf aan uw zieke ex-medewerkers of u verzekert zich hiervoor. De WGA-uitkeringen blijft het UWV aan uw arbeidsongeschikte medewerker betalen, maar declareert deze bij u. Voor de WGA moet u een verzekering afsluiten. U kunt dan de door het UWV gedeclareerde uitkeringen vergoed krijgen van de WGA-verzekeraar.

U bent als eigenrisicodrager Ziektewet en WGA maximaal 12 jaar verantwoordelijk voor uw arbeidsongeschikte (ex-)medewerkers. Of deze nu vast of tijdelijk in dienst zijn. De loondoorbetalingsverplichting en Ziektewet zijn samen 2 jaar. De WGA is maximaal 10 jaar. Uw verantwoordelijkheid gaat in vanaf de 1e ziektedag. Dan bent u verantwoordelijk voor de:

 • loondoorbetaling;
 • wettelijk verplichte Ziektewet- en WGA-uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid;
 • Poortwachter-verplichtingen;
 • én re-integratiebegeleiding.

Het UWV doet keuringen bij zieke (ex)medewerkers na het 1e en 2e ziektejaar.

Na 1 jaar ziekte: een UWV-keuring voor Ziektewetuitkeringsgerechtigden

Ex-medewerkers die een Ziektewetuitkering krijgen, worden na 1 jaar ziekte gekeurd door het UWV. Dan wordt vastgesteld of en voor welk percentage zij nog arbeidsongeschikt zijn. Is de ex-medewerker minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan wordt de Ziektewetuitkering gestopt. Bij 35% of meer arbeidsongeschiktheid wordt de Ziektewetuitkering voortgezet. Het UWV voert deze keuring uit, ook als de werkgever eigenrisicodrager Ziektewet is.

Na 2 jaar ziekte: een WIA-keuring voor zowel vaste als tijdelijke medewerkers

Het UWV stelt bij medewerkers die 2 jaar ziek zijn de mate van arbeidsongeschiktheid vast. Hiermee bepaalt het UWV welke soort WIA-uitkering de medewerker krijgt:

 • IVA-uitkering: bij volledig en duurzaam arbeidsongeschiktheid;
 • WGA-uitkering: bij 35-80% arbeidsongeschikt of volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt;
 • Geen WIA-uitkering: bij minder dan 35% arbeidsongeschikt.

Heeft u ons aanbod gekregen? Maak dan uw keuze:

 • Kreeg u een aanbod voor Grip op Verzuim en WGA?
  Geef dan uw keuze vóór 15 november aan ons door.
 • Kreeg u een aanbod voor de WGA Uitstapverzekering?
  Geef dan uw keuze vóór 1 december aan ons door.
Doet u niets? Dan kunnen wij geen garantstelling bij de Belastingdienst afgeven en keert u automatisch terug naar de publieke verzekering bij het UWV. Een publieke verzekering bij het UWV heeft voor een eigenrisicodrager voor de WGA die terugkeert naar het UWV een verplichte looptijd van minimaal 3 jaar. Dat betekent dat u dan pas over 3 jaar opnieuw kunt kiezen tussen publiek of privaat verzekeren.

 

Uitstappen of terugkeren kan 2 keer per jaar: op 1 januari en op 1 juli. U moet dit 3 maanden van tevoren aangeven bij de Belastingdienst, dus op 1 oktober of 1 april. Keert u terug? Dan blijft u minimaal 3 jaar publiek verzekerd.

U hoeft pas op 1 juli 2017 eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden
Om onze ‘Grip op Verzuim en WGA’ en ‘WGA Uitstapverzekering’ af te sluiten, moet u ook eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden. Nu de reactiedatum voor het eigenrisicodragerschap voor de WGA is verschoven, hoeft u pas op 1 juli 2017 eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden. Wij zorgen dat we op tijd uw aanvraag indienen bij de Belastingdienst. Tot 1 juli 2017 is het Ziektewet-risico dan nog verzekerd bij het UWV. U betaalt pas per 1 juli 2017 premie voor het eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Belangrijk is dat u ook langdurig zieke ex-medewerkers op tijd (in de 42e week van ziekte) aan ons opgeeft. Want komen zij later in de WGA? Dan vallen zij onder onze verzekeringen ‘Grip op Verzuim en WGA’ of ‘WGA Uitstapverzekering’.

Nee, dit zijn 2 verschillende dingen. Loondoorbetaling en Ziektewetuitkering volgen elkaar vaak op. Het recht op loondoorbetaling bestaat alleen als er een arbeidsovereenkomst bestaat. Als de arbeidsovereenkomst stopt, is er geen werkgever meer die het loon doorbetaalt. De ex-medewerker krijgt dan een Ziektewetuitkering van het UWV. U betaalt nu u al premie aan de Belastingdienst. Bent u al eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Ook dan betaalt u deze Ziektewetuitkering nu al zelf. U betaalt geen premie meer aan de Belastingdienst.

Heeft de medewerker op het WGA-instroommoment nog een arbeidscontract met u? Dan is de WGA-instroom van deze medewerkers op dit moment verzekerd.

Heeft de ex-medewerker op het WGA-instroommoment geen arbeidscontract meer met u? Dan dekt de verzekering per 1 januari 2017 de instroom van deze ex-medewerkers ook. Het gaat hier om medewerkers die ziek worden tijdens het dienstverband én van wie het arbeidscontract tijdens de ziekteperiode wordt gestopt. Dit geldt ook voor het stopzetten van contracten voor onbepaalde tijd, door bijvoorbeeld reorganisatie, faillissement of een arbeidsconflict. De instroom van medewerkers van wie het dienstverband tijdens ziekte wordt gestopt, blijkt erg hoog. Al met al wordt per 1 januari het verzekerde risico van de WGA-verzekering dus behoorlijk uitgebreid.

 

Terug naar de Homepage

 

Terug naar boven